Legislația Unități Protejate

Actele normative de funcționare a unei întreprinderi sociale tip unitate protejată

LEGEA 448/2006
Art. 78
 • (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap întrun procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
 • (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
 • a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 • b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de Page 39 of 49 parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).
HG 268/2007
Art. 43
 • Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a formulat sesizarea şi al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.
Art. 44
 • În cazul în care sunt indicii că funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligaţia de a întocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituţiei ori autorităţii publice şi/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.
 • Raportul se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea disciplinară funcţionarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligaţia de a înştiinţa comisia de disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse.
Art. 45
 • În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală, comisia de disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate.
ORDINUL 590/2008
Art.1
 • Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.
Art.2
 • (1)Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
 • (2)Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.
 • (3)Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
Art.3
 • Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.
Art.4
 • Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pana la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5
 • In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.
Art.6
 • In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.
Art.7
 • In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.
OUG 86/2008
Art. I
 • Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 448/2006, republicata in 2008
  Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
Art.27 aln.1
 • Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autoturism si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 5 ani.”
Art.51 aln.6
 • Centrele private pentru persoanele cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.”
Art.78,aln.3,lt.B
 • Sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).”
  Art. II
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune aprobarii, potrivit competentelor prevazute de lege, modificarea si completarea in mod corespunzator a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007.
LEGEA 207/2009
Articolul 78 alineatul (3), litera b) din Legea 448/2006 republicata va avea următorul cuprins:
 • b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a).
Alin. (4.1)
 • Excepţie fac unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vânzări /intermedieri, cu condiţia ca minim 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa reiasă cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitea comercială.
HOTĂRÂREA 89/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006
Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 43
 • (1)În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
 • (2)Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.
 • (3)În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
 • (4)În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
 • (5)Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fişa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unităţii protejate autorizate
OUG 60/2017
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 • 1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.”
 • 2. La articolul 78, alineatul (4^1) se abrogă.
 • 3. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
 • “(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituţia publică.”
 • 4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.”
LEGEA 193/2020

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aduce următoarele două modificări:

 

 1. Definiția unităților protejate

Unitate Protejată Autorizată– este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

 • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
 • persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
 • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Poate fi unitate protejată orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:

 • este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
 • este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.
 1. Angajatorii cu peste 50 de salariați, care nu angajează persoane cu dizabilități, pot opta pentru:
 • obligația de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu min. 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități.
 • achiziționarea pe bază de parteneriat, de produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate în unități protejate autorizate, în cuantumul sumei ce reprezintă diferența până la nivelul obligației de plată.

Companiile și autoritățile publice, care vor să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile protejate autorizate, trebuie să rețină faptul că noua lege prevede că, pot fi deduse din obligația de plată către bugetul de stat, doar produsele și serviciile realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități.

Prevederea vine în ajutorul unităților protejate care urmăresc reintegrarea socio profesională a persoanelor cu handicap.

Nerespectarea condițiilor de autorizare în timpul funcționării ca unitate protejată autorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei și retragerea autorizației de funcționare, în conformitate cu art. 100 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare.

ORDINUL 847/2021

ORDIN Nr. 847/2021 din 23 septembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate


Având în vedere:

– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;

– Referatul Serviciului licențiere și autorizări din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 16.383 din 3.06.2021,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

 • 1

Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 • 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048 din 9 noiembrie 2020, se abrogă.

 • 3

Autorizațiile de funcționare ca unitate rotejată, emise în baza Procedurii de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada menționată în autorizație.

 • 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021de autorizare a unităților protejate

 • ARTICOLUL 1

Prezenta procedură stabilește modalitatea de autorizare a unităților protejate în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

 

 • ARTICOLUL 2

Autorizația de funcționare ca unitate protejată este eliberată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al președintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate.

 

 • ARTICOLUL 3

(1) În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să îndeplinească condițiile impuse de prevederile art. 5 pct. 29art. 81 alin. (1)(1^1) și (2)art. 78 alin. (3) lit. b) și alin. (4^2) și (4^3) din Lege, și anume:

 1. entitatea trebuie să fie, după caz:
 2. a)cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 3. b)fără personalitate juridică, sub formă de secție, atelier sau altă structură cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților secției/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii;
 4. c)persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în situația în care:

(i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;

(ii) este persoană fizică autorizată;

(iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

 1. produsele sau serviciile entității trebuie să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate. Propria activitate a persoanei cu handicap, angajată în cadrul unității protejate autorizate, reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

(2) Fac excepție de la prevederile la alin. (1) lit. B unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități protejate au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.

(3) Activitățile de intermedieri prevăzute la alin. (2) se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la alin. (1) lit. B.

 

 • ARTICOLUL 4

(1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune fie prin poștă cu confirmare de primire, fie la sediul Autorității din municipiul București, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, și va cuprinde, după caz, următoarele documente:

 1. a)cerere pentru eliberarea autorizației
 2. b)actele privind înființarea și organizarea entității, în termen de valabilitate, care pot fi: act constitutiv/statut din care să rezulte activitățile economice desfășurate, act normativ/ regulament de organizare și funcționare;
 3. c)certificat de înregistrare în registrul comerțului sau certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial întocmit de instanța de judecată;
 4. d)certificat constatator de bază, emis de oficiul registrului comerțului sau, în cazul organizațiilor neguvernamentale, extras din Registrul special al asociațiilor si fundațiilor;
 5. e)copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/ decizie/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale;
 6. f)actul din care să reiasă codul de înregistrare fiscală;
 7. g)un document justificativ din partea operatorului economic, instituției publice sau a organizației neguvernamentale, prin care se atestă înființarea unei secții, a unui atelier sau unei alte structuri în cadrul acestuia/acesteia;
 8. h)tabelul cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
 9. i)raport per salariat din Registrul general de evidență a salariaților, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de completare a cererii de autorizare, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III sau, după caz, copii ale convențiilor individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
 10. j)copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
 11. k)declarația-angajament semnată de reprezentantul legal al unității protejate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În cazul organizațiilor persoanelor cu handicap care intră sub incidența prevederilor art. 3 alin. (2), statutul acestor entități trebuie să conțină mențiuni referitoare la faptul că membrii organizațiilor sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar declarația-angajament, prevăzută la lit. k), conține și asumarea obligativității desfășurării activităților de intermediere numai cu produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată.

 

 • ARTICOLUL 5

(1) Analizarea cererii și a documentației depuse se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către structura de specialitate din cadrul Autorității. Personalul angajat în cadrul acestei structuri întocmește o notă ce conține propunerea privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare, notă care se avizează de către conducătorul structurii de specialitate și de către vicepreședintele Autorității.

(2) Autorizația de funcționare ca unitate protejată este însoțită de un document, numit Anexa nr. ……. la Autorizația de funcționare ca unitate protejată nr. ……. din data de …….., în care sunt menționate domeniile de activitate pentru care s-a emis autorizația.

(3) În situația în care nota prevăzută la alin. (1) conține propunerea vizând eliberarea autorizației, președintele Autorității emite ordinul privind eliberarea acesteia.

(4) În cazul în care prin nota prevăzută la alin. (1) se propune respingerea cererii de autorizare, aceasta va conține și indicarea expresă a motivelor de respingere.

(5) Ordinul privind eliberarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii lui, atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul respingerii, ordinul va fi transmis însoțit de nota prevăzută la alin. (4).

(6) Ordinul președintelui Autorității, prin care a fost respinsă cererea de autorizare, poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Fiecare autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate, gestionat de structura de specialitate și postat pe siteul Autorității.

(8) Modelul Registrului unităților protejate este prevăzut în anexa nr. 5.

(9) Registrul unităților protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul Autorității.

(10) Entitățile interesate să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate pot accesa informații cu privire la acestea din Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității.

 

 • ARTICOLUL 6

(1) În situația în care, din analiza dosarului, se constată lipsa documentelor sau neconcordanțe între documentele prevăzute la art. 4, structura de specialitate solicită entității, prin e-mail/telefonic/fax, completarea dosarului/ soluționarea neconcordanțelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. În această situație, termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) se prelungește cu 10 zile lucrătoare.

(2) Netransmiterea documentelor solicitate în termenul prevăzut la alin. (1) duce la respingerea cererii de autorizare.

(3) Entitatea căreia i-a fost respinsă cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare ca unitate protejată poate depune, la sediul Autorității, un nou dosar cu documentele prevăzute la art. 4.

 

 • ARTICOLUL 7

(1) În situația modificării datelor menționate în autorizația de funcționare, reprezentantul legal al unității protejate autorizate transmite o notificare însoțită de documentele justificative, în baza căreia Autoritatea va emite o nouă autorizație.

(2) În situația completării domeniului/domeniilor de activitate, entitatea are obligația să notifice Autoritatea în acest sens și să depună documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) și h). Modelul de notificare pentru completarea domeniului de activitate al unității protejate autorizate este prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Completarea domeniilor de activitate presupune emiterea unei noi anexe la autorizația de funcționare.

(4) Completarea domeniului/domeniilor de activitate al/ale unității protejate în Registrul unităților protejate se face în baza unei note avizate de conducătorul structurii de specialitate și de vicepreședintele Autorității, care se aprobă de președintele Autorității. Nota, împreună cu anexa, se transmite solicitantului în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii, atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.

 • ARTICOLUL 8

(1) Autorizațiile eliberate au valabilitate de 3 ani, cu condiția menținerii dispozițiilor legale care au stat la baza eliberării acestora. Autorizațiile emise în baza Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.423/2020 își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului.

(2) Eliberarea unei noi autorizații, ori de câte ori situația o impune, atrage încetarea valabilității autorizației deținute.

(3) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, entitatea interesată reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile înainte de expirarea propriuzisă a autorizației.

 

 • ARTICOLUL 9

(1) Unitatea protejată autorizată are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) se transmite la sediul Autorității din municipiul București, bd. G-ral Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro.

(3) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a Autorității.

 

 • ARTICOLUL 10

(1) Suspendarea autorizației intervine în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1).

(2) Suspendarea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de către structura de specialitate, avizată de către conducătorul acesteia și de către vicepreședintele Autorității.

(3) Ordinul președintelui Autorității prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.

(4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația în condițiile alin. (1) poate solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului, prezentând în acest sens raportul de activitate.(5) Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.

 

 • ARTICOLUL 11

(1) Retragerea autorizației se poate face în următoarele situații:

 1. a)neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate, conform prevederilor  10 alin. (4);
 2. b)la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condițiilor de autorizare pe durata valabilității autorizației;
 3. c)ca urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin declarația-angajament, prevăzută la  4 alin. (1) lit. k)din prezenta procedură, sau ca urmare a nedepunerii documentelor solicitate de către Autoritate în termenele indicate;
 4. d)la cerere.

(2) Retragerea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de structura de specialitate, avizată de conducătorul structurii și de vicepreședintele Autorității.

(3) Ordinul președintelui Autorității prevăzut la alin. (2) se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât prin mijloace electronice pe adresa unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.

ORDINUL 1001/2022

Ordinul nr. 1001/2022

Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din 13.10.2022

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din 13.10.2022.

Parte integrantă din Ordin 1001/2022

În vigoare de la 20 octombrie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 20 octombrie 2022. Formă aplicabilă la zi, 28 octombrie 2022.

 

Art. 1. – Scopul prezentelor instrucţiuni este de reglementare unitară a prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi de a îndruma principalii actori implicaţi în ceea ce priveşte situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate.

 

Art. 2. – (1) În sensul prezentelor instrucţiuni, angajatul este salariatul cu normă întreagă pentru care durata normală a timpului de muncă este prevăzută la art. 112 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de angajaţi proporţional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă.

 

Art. 3. – (1) În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

 

Art. 4. – Procentul de 4% rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3 este un număr care are o valoare zecimală din două cifre.

 

Art. 5. – În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se înmulţeşte cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau, după caz, cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte, în funcţie de opţiune.

 

Art. 6. – Sumele prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) şi b) reprezintă obligaţii de plată la bugetul de stat, în conformitate cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, aprobat prin anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 24: Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

 

Art. 7. – (1) Achiziţionarea de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate se realizează pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Plata pentru achiziţionarea pe bază de parteneriat de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi parţială.

 

Art. 8. – (1) În situaţia în care operatorul economic achiziţionează, parţial, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, acesta datorează bugetului de stat diferenţa de sumă. În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligaţiei de plată.

Contabilitate

INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A COLABORĂRII CU
UNITĂȚI PROTEJATE

Veți declara cu ajutorul formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat următoarele:

Suma datorată bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu ați angajat persoane cu handicap.

1

Suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat.

2

În cazul în care ați optat pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, formularul 100  Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat  se va completa astfel:

3

Cum se calculează numărul de salariați la care trebuie sa ma raportez?

Numărul de angajați pe care trebuie să-l luați în calcul este numărul mediu de angajați din lună.

Numărul mediu lunar de salariați din fiecare lună îl determinați ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă, împărțită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice veți include și:

 • zilele de repaus săptămânal;
 • zilele de sărbători legale;
 • alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează.

În efectivele zilnice nu vor fi incluși:

 • salariații aflați în concediu fără plată;
 • salariații aflați în grevă;
 • salariații detașați la lucru în străinătate;
 • salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi luate în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat in acea zi.

IMPORTANT – Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă vor fi incluși în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă. Procentul de 4% aplicat asupra numărului mediu de salariați astfel calculat va fi un număr format din două zecimale pe care îl veți înmulți cu 50% din salariul minim brut pe țară.

Se pot combina obligațiile alternative?

Puteți achiziționa produse de la unități protejate doar parțial, existând posibilitatea plății doar a sumei neacoperite.
În situația în care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, veți datora bugetului de stat diferența de sumă.
În situația în care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, nu datorați nicio sumă bugetului de stat.
Diferența în plus o veți reporta în luna următoare, în sensul diminuării sumei de plată.

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu ați angajat persoane cu handicap, precum și suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat o veți declara Fiscului cu:
Formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Poziția 25 – Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Acte normative aplicabile

Art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Art. 1-7 din Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008
Art. I pct. 3 din Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Calcul Fond Handicap