Legislația Unități Protejate

Actele normative de funcționare a unei întreprinderi sociale tip unitate protejată

OUG 60/2017

LEGEA 448/2006
Art. 78
 • (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap întrun procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
 • (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
 • a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 • b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de Page 39 of 49 parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).
HG 268/2007
Art. 43
 • Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a formulat sesizarea şi al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.
Art. 44
 • În cazul în care sunt indicii că funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligaţia de a întocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituţiei ori autorităţii publice şi/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.
 • Raportul se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea disciplinară funcţionarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligaţia de a înştiinţa comisia de disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse.
Art. 45
 • În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală, comisia de disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate.
ORDINUL 590/2008
Art.1
 • Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.
Art.2
 • (1)Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
 • (2)Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.
 • (3)Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
Art.3
 • Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.
Art.4
 • Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pana la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5
 • In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.
Art.6
 • In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.
Art.7
 • In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III.
OUG 86/2008
Art. I
 • Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 448/2006, republicata in 2008
  Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
Art.27 aln.1
 • Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autoturism si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 5 ani.”
Art.51 aln.6
 • Centrele private pentru persoanele cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.”
Art.78,aln.3,lt.B
 • Sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).”
  Art. II
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune aprobarii, potrivit competentelor prevazute de lege, modificarea si completarea in mod corespunzator a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007.
LEGEA 207/2009
Articolul 78 alineatul (3), litera b) din Legea 448/2006 republicata va avea următorul cuprins:
 • b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a).
Alin. (4.1)
 • Excepţie fac unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vânzări /intermedieri, cu condiţia ca minim 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa reiasă cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitea comercială.
HOTĂRÂREA 89/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006
Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 43
 • (1)În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
 • (2)Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.
 • (3)În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
 • (4)În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
 • (5)Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fişa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unităţii protejate autorizate
OUG 60/2017
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 • 1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.”
 • 2. La articolul 78, alineatul (4^1) se abrogă.
 • 3. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
 • “(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituţia publică.”
 • 4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  “b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice.”

Contabilitate

INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A COLABORĂRII CU
UNITĂȚI PROTEJATE

Veți declara cu ajutorul formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat următoarele:

Suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap

1

Suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat.

2

In cazul in care ati optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul 100  Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat  se va completa astfel:

3

Cum se calculeaza numarul de salariati la care trebuie sa ma raportez?

Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna il determinati ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total de zile calendaristice.

In efectivele zilinice veti include si:

 • zilele de repaus saptamanal;
 • zilele de sarbatori legale;
 • alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.

In efectivele zilnice nu vor fi inclusi

 • salariatii aflati in concediu fara plata;
 • salariatii aflati in greva;
 • salariatii detasati la lucru in strainatate;
 • salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.

Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala vor fi luate in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

IMPORTANT – Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca. Procentul de 4% aplicat asupra numarului mediu de salariati astfel calculat va fi un numar format din doua zecimale pe care il veti inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara.

Se pot combina obligatiile alternative?

Puteti achizitiona produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite.
In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, veti datora bugetului de stat diferenta de suma.
In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu datorati nicio suma bugetului de stat.
Diferenta in plus o veti reporta in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veti declara Fiscului cu:
Formularul 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
Pozitia 25 – Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Acte normative aplicabile

Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008
Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.